Obchodní podmínky

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1.Šiřitelem reklamy pro potřeby těchto Všeobecných smluvních a obchodních
podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí  podnikajiči OSVČ  J.M.Franjo Casique
IČ: 24690864 se sídlem Novovysočanska 2529 Praha 9, 190 00 , která je administrátorem internetového serveru www.czescort.com

1.2. Objednavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která u poskytovatele reklamy objednala uveřejnění své inzerce, nebo jiné formy
prezentace.

1.3. Tvůrcem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí osoba, která pro sebe nebo pro
jinou právnickou nebo fyzickou osobu vytvořila reklamu, kterou poskytovatel reklamy
zveřejňuje podle objednávky objednavatele.

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, představení či jiná
prezentace mající za cíl podporu obchodní činnosti objednavatele zveřejněná
prostřednictvím poskytovatele reklamy na internetovém serveru www.czescort.com

1.5. Vizuálními materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob
nabízejících erotické či jiné služby. Tvorba reklamy si vyhrazuje právo rozhodovat o kvalitě
a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií
profesionálních a vyžádat si od objednavatele zaslání fotografií amatérských.
1.6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb objednavatele v souladu
s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být
odkazy na externí webové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást
doprovodných vizuálních materiálů.

2. SMLUVNÍ PODMÍNKY

2.1. Všechny smluvní vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem reklamy se řídí
příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 89/12012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v
platném znění, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, a zák. č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti.

2.2. Poskytovatel reklamy nabízí objednavateli zveřejnění reklamy formou datového
prostoru na serveru www.czescort.com v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou
nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li
sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů
sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace podniku, jednotlivce a
jednoho kontaktního telefonního čísla. Externí internetové odkazy NEJSOU povoleny, a to
jak v textové tak i v grafické podobě.

2.3. Vytvořil-li reklamu sám objednavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama
vytvořena pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její shodu se

zákonem objednavatel a tvůrce reklamy společně a nerozdílně. Poskytovatel reklamy
nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.

2.4. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel reklamy neodpovídá za obsah reklamy
ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a
obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu,
zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.5. Objednavatel důrazně prohlašuje, že má veškerá potřebná oprávnění k užívání
ochranných známek a/nebo autorských práv ke všem obrazovým a/nebo textovým
materiálům použitým v objednané reklamě.

2.6. Objednavatel uvedl, že je si vědom, že podle ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb.
nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv
diskriminaci na základě rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo
národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem morálku, snižovat lidskou
důstojnost, obsahovat prvky pornografického obsahu, násilí nebo prvky využívající motiv
strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

2.7. Zadavatel explicitně uvádí, že všichni jednotlivci zobrazovaní nebo vystupující v
reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené jsou starší osmnácti let.

2.8. Objednavatel je povinen na požádání šiřitele prokázat svou identitu a oprávnění
jednat jménem zadavatele. Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru
pro účely správního řízení poskytnout informace o zadavateli a tvůrci reklamy.

2.9. Objednavatel se zavazuje, že pokryje jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout v
souvislosti s uveřejněním reklamy, která neodpovídá všeobecným požadavkům.

2.10. Šiřitel má právo odmítnout zveřejnění reklamy, aniž by byl povinen uvádět důvod.

2.11. Šiřitel má oprávnění použít textové i obrazové materiály zadavatele na svých dalších
marketingových kanálech.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Objednavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a plně rozumí jejich obsahu.

Search a girl

Online
Verified
NEW

Vyhledávání

Online
Verified
NEW

Pro vstup na webové stránky musíte být starší 18ti let.

  1. Prohlašuji, že jsem starší 18 let a dosáhl(a) požadovaného věku dospělosti, případně vyššího ( např. 21 let ), pokud tak stanoví zákon v daném státě.
  2. Svým jednáním zabráním tomu, aby se k údajům zde obsaženým dostala jakákoli nezpůsobilá nebo nezletilá osoba.
  3. Potvrzuji, že splňuji všechny podmínky plnoletosti a možnosti přístupu na tyto webové stránky.
  4. Prohlašuji, že sexuálně orientovaný materiál nijak mé neuráží ani neohrožuje.
  5. Potvrzuji, že veškerý obrazový a textový materiál na stránkách, které jsem se rozhodl(a) navštívit, je chráněn autorským právem.
  6. Chápu, že jakékoli šíření obsahu nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.
  7. Uvědomuji si, že pokud poruším některé z výše uvedených ustanovení, vystavuji se riziku občanskoprávního sporu a případného trestního stíhání.
  8. Prohlašuji, že můj zájem o veškeré údaje a materiály zde obsažené, je čistě soukromý a slouží pouze a jen pro mou potřebu.

Přečetl/a jsem si a souhlasím s prohlášením.